El projecte

Quines són les condicions de l’aula que permeten minimitzar la transmissió del virus, pel cas d’aules d’infants (en educació infantil i primària)? Existeix alguna correlació entre alguna dimensió física (humitat, temperatura, soroll, concentració de CO2, etc.) i la probabilitat de transmissió del virus dins d’una aula? Quin paper juguen els aerosols en la propagació del virus a l’aula?

En el projecte ACTUA apliquem la tecnologia i l’anàlisi de dades per investigar la transmissió del SARS-CoV-2, el virus causant de la COVID-19, a les aules de les escoles. El projecte s’inicia el maig del 2021 i té una durada prevista de 18 mesos.

Manu Mengibar – Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Córdoba

L’emergència en salut pública viscuda durant la pandèmia de la COVID-19 ha fet palesa la necessitat de desenvolupar coneixement sobre la transmissió del virus i les maneres de combatre’l. Les incerteses al voltant del COVID-19 (comportament de la pandèmia, i seqüeles en els pacients), la seva alta transmissibilitat i la necessitat de procurar una infància saludable i protegir-la de la mortalitat, fan imprescindible estudiar els factors de risc en els entorns on es desenvolupa la vida dels infants, incloses les escoles.

ACTUA estudia la transmissió del virus de la COVID-19 en escoles d’educació infantil i primària, particularment dintre de les aules, i ho fa cercant a través de sensors situats a l’aula la correlació entre paràmetres mesurables i el risc de contagi. La transmissió en les escoles podria empitjorar a mesura que s’entri a l’hivern i més enllà, i també a mesura que el virus evolucioni.

Les aules d’una escola són espais interiors, generalment tancats i sovint poc ventilats, on s’hi apleguen persones de diferents unitats familiars, i per tant, poden actuar com motors de la transmissió d’un virus respiratori. Tot i que és cert que els contagis entre individus del grup de l’aula (grup bombolla, inclosos docents) poden tenir lloc en altres entorns (per exemple, al pati), l’aula és l’espai on conflueixen els factors de risc (espai tancat, temps, activitat generadora d’aerosols). És l’aula, doncs, un dels espais més importants, sinó el més important, que cal examinar. Evidentment els altres espais interiors de l’escola (per exemple el menjador) o espais confinats (durant el transport, per exemple en bus escolar) també haurien de ser estudiats. Malgrat aquests àmbits surten de l’abast del nostre estudi, la seva interferència es tindrà en compte en el tractament i la interpretació de les dades.

Photo by Markus Spiske from Pexels

Aquest projecte també vol aportar la creació d’una eina de monitorització de variables contextuals, i la creació d’una infraestructura d’anàlisi de dades. La Internet de les Coses (Internet of Things, IoT) facilita la consecució i desplegament de sistemes de sensorització amb capacitat de connectivitat a la xarxa. El cost contingut d’aquest maquinari n’afavoreix la instal·lació en un gran nombre de punts d’observació.

Transmissió del virus en el context de l’aula per les vies acceptades d’aerosol, gotes grans, i contacte directe, i variables i constants de les que podria dependre la transmissió

L’anàlisi dels grans volums de dades generats, permet obtenir informació estadística i coneixement, per aprofundir en els mecanismes abans esmentats i les condicions de transmissió. Plantegem introduir una àmplia varietat de sensors a aules d’escoles, per mitjà d’uns kits de monitorització de cost reduït, amb la finalitat de descobrir correlacions entre la informació que ens aporten els sensors i les dades de contagis de la pandèmia COVID-19 en aules.

Flux de la informació des de la recollida de dades fins la seva interpretació.